فناوری سنجش از راه دور حرارتی و کاربرد آن – ۱

چکیده

دستیابی به اطلاعات در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه از جمله عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیم گیری است. در سال های اخیراستفاده از روش های نوین، کم هزینه و سریع مانند فناوری سنجش از راه دور، بعلت توانایی در شناسایی پدیده ها همواره مورد توجه متخصین، مدیران و تصمیم گیران بوده است. اطلاعات به دست آمده از ناحیه مادون قرمز حرارتی، کمک زیادی به مطالعه پدیده های مختلف می کند تا آنجا که تغییرات جزئی درجه حرارت ممکن است در تشخیص برخی پدیده ها ویا درک شرایط محیط بسیار راهگشا باشد. در این مقاله سعی شده است تا پیرامون کاربردهای سنجش از دور مادون قرمز حرارتی در حوزه های مختلفی چون هواشناسی و بررسی کیفیت هوا ، کیفیت آب، نقشه های زمین شناسی، تجزیه و تحلیل جزیره حرارتی شهر، مطالعه آتشفشان ها، بررسی آلودگی های نفتی، پیش بینی احتمال وقوع زلزله وکاربردهای تصاویر حرارتی در حوزه سلامت، مطالبی ارائه شود که همه گویای کارامدی این فناوری در جامعه است.

واژگان کلیدی: سنجش از دور مادون قرمز حرارتی، شناسایی پدیده ها، زلزله، هواشناسی، جزیره حرارتی،آلودگی های محیطی.

مقدمه

سنجش از دور، علم، هنر و فن جمع آوری اطلاعات درباره یک شئ، ناحیه یا پدیده است که از راه تحلیل داده ها بوسیله ابزارهایی که در تماس مستقیم با شئ، ناحیه و یا پدیده مورد مطالعه نیستند، بدست می آید ودر حالت کلی به دو دسته سنجش از دور حرارتی و انعکاسی تقسیم بندی می گردد. سنجش از دور انعکاسی در اصل به بازتاب طیفی پدیده ها مربوط می شود و خورشید منبع اصلی انرژی آن است. تصاویر این نوع سنجش از دور تنها با وجود نور خورشید قابل تهیه است. اما در سنجش از دور مادون قرمز حرارتی، منبع انرژی خود پدیده ها و اشیاء هستندکه در طول روز توسط خورشید گرم شده اند. این شاخه از سنجش از دور، پیرامون پردازش و تفسیر داده ها و تصاویر بدست آمده در ناحیه مادون قرمز حرارتی TIR (Thermal Infrared Remote Sensing) طیف الکترو مغناطیس بحث می کند. در سنجش از دور حرارتی، تشعشع ساطع شده از سطح پدیده، اندازه گیری می شود.

امروزه بدلیل اهمیت سنجش از دور حرارتی در مطالعات محیطی، بسیاری از محققان، تحقیقات پایه در زمینه سنجش از دور حرارتی و توسعه فناوری سنجنده ها و کاربرد های جدید داده های حرارتی را ض روری می دانند از طرف دیگر دما بعنوان یک کمیت مهم ترمودینامیکی می تواند برای شناسایی ماده و انتقال حرارت استفاده ش ود .در حقیقت دما یک اندازه گیری کمی از درجه حرارت یک جسم است و گرما مقدار انرژی است که به دلیل اختلاف دما، بین یک جسم و جسم دیگری که با آن در تماس است، مبادله می شود. از اینرو با توجه به اینکه گرما عامل مهمی در سیستم های بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی موجود درزمین و فضاست، بنابر این می توان مطرح نمود که شاخص حرارت می باید در کلیه مطالعات مرتبط با علوم زمین لحاظ شده و مورد بررسی قرار گیرد.

امروزه عوامل موثر بر روی درجه حرارت س طح زمین، توان تشعشعی و تابش های طیفی در حال مطالعه است، بطوری که حتی تاثیر ذرات معلق گردو غبار در مناطق خشک روی تغییرات درجه حرارت و دیگر شاخص ها توسط برخی از متخصصان بررسی شده است. به این ترتیب کارایی و دقت داده های مادون قرمز حرارتی و استفاده از آنها افزایش چشم گیری خواهد داشت. بطوری که مولفه های بیلان انرژی سطحی شهرها از راه مدل های اقلیمی و طیفی بررسی می شود.

نویسندگان: سید کاظم علوی پناه ، سعید گودرزی مهر ، باهره خاکباز

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *