پردازش تصویر و داده های دورسنجی -بخش دوم

شیوه های پردازش تصاویر

۱. ترمیم تصویر Image Restoration

اکثر تصاویر ثبت شده به جھت وجود برخی عوامل از جمله نویزھای موجود تنزل کیفیت داشته و بایستی ترمیم شوند. دو خطای معمول که در داده ھای مولتی اسپکترال (چند طیفی) مشاھده میشود عبارتند از نواری شدن و حذف شدگی خطی

– نواری شدن یا باندی شدن ( Stripping or banding )

خطاھایی ھستند که مربوط به پاسخ سنجنده بوده و یا در حین ثبت و انتقال داده رخ می دھند این خطاھا به صورت خطای سیستماتیک و یا شیفت پیکسل ھا بین ردیف ھا رخ می دھد نمونه ای از این خطا در شکل زیر نمایش داده شده است.

05

– حذف شدگی خطی (Line dropout)

خطاھایی ھستند که مربوط به پاسخ سنجنده بوده بدین صورت که در ھنگام ثبت و ضبط و یا انتقال اطلاعات یک ردیف از پیکسل ھا در تصویر حذف می شوند. تصویر زیر نشانگر این خطاست.

06

۲. افزایش کیفیت تصویر Image Enhancement

یکی از نقاط قوت پردازش تصویر رقومی این است که این فرصت را به ما می دھد تا بتوانیم محدوده ای از منظره و بخشی از تصویر موجود را به وسیله دستکاری در ارزشھای پیکسلی، افزایش کیفیت دھیم. بنابراین با این روش تفسیر دیداری داده آسانتر خواھد شد. تکنیکھای مختلفی جھت افزایش کیفیت یک تصویر وجود دارد که می توان از بسط کنتراست (Contrast stretching) و فیلتر کردن مکانی (Spatial Filtering)نام برد.

 

نویسنده: ریحانه احمدی روحانی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *