پردازش تصویر و داده های دورسنجی – بخش سوم

– هیستوگرام تصویر (Image Histogram)

برای ھر تصویر رقومی، ارزش پیکسلی نشانگر دامنه تغییرات خصوصیات مشاھده شده ای چون میزان سطح روشنی است. یک ھیستوگرام تصویر یک نمایش گرافیکی از ارزشھای روشنی است که در یک تصویر مورد مقایسه قرار می گیرد. ارزشھای روشنایی (بطور مثال بین صفر تا ٢۵۵ ) در طول محور xدر این نمودار نشان داده می شوند و فراوانی رخداد ھر کدام از این ارزشھا در تصویر در محدوده Yنمایش داده می شود.

07

– بسط و گسترش کنتراست (Contrast Stretching)

گاھی اوقات اطلاعات مفید در تصویر رقومی تنھا در بخشی کوچک از دامنه ارزشھای رقومی در دسترس محصور شده اند (معمولاً ٨ بیت یا ٢۵۶ سطح). افزایش کنتراست باعث ایجاد تغییرات در ارزشھای اصلی شده و بنابراین موجب گسترش محدوده مورد استفاده می شود. در این حالت افزایش کنتراست بین عارضه و زمینه افزایش می یابد. چندین نوع از افزایش کنتراست وجود دارد که می تواند به روش خطی و غیر خطی تقسیم گردد.

– بسط کنتراست خطی Linear Contrast stretch

این روش شناخت مرزھای بالایی و پایینی از ھیستوگرام را شامل شده (معمولاً حداقل و حداکثر مقادیر روشنایی در تصویر را) و تغییر شکل اعمال شده را برای بسط این دامنه تغییر ،برای کل محدوده شامل می شود.

08

– بسط کنتراست همسان Equalized contrast stretch

در این روش، بسط دادگی مقادیر و محدوده نمایشی بیشتری را از بخشھای ھیستوگرام را در بر می گیرد. در این روش، جزئیات در نواحی بسط داده شده نسبت به نواحی مربوط به ھیستوگرام اولیه که در آن مقادیر دارای تکرار کمتری ھستند، بھتر مشخص می شوند.

09

مثالی از بسط خطی (Linear Stretch Example)

بسط کنتراست خطی باعث افزایش کیفیت در تصویر بدین صورت می شود که نواحی دارای تن روشن، روشنتر ظاھر می شوند و نواحی تیره، تیره تر می گردند و باعث می شود که تفسیر چشمی آنھا بسیار آسانتر می شود. این مثال چگونگی افزایش کنتراست در یک تصویر قبل از اعمال آن (سمت چپ) و بعد از اعمال بسط کنتراست خطی (سمت راست) را نشان می دھد.

10

 

نویسنده: ریحانه احمدی روحانی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *