پردازش تصویر و داده های دورسنجی – بخش چهارم (فیلتر)

فیلترهای بلندی وپستی ( high-pass Filters )

این فیلترھا اجازه می دھند نواحی با فرکانس بلند نسبت به مناطق پست تر ،مشخص تر شود و در نتیجه تصویر حاصل، دارای جزئیات بیشتر و مشخص تری باشد.

11
12
فیلترھای جھت دار Directional Filter

این فیلترھا برای افزایش کیفیت عارضه ھای خطی طراحی شده اند عارضه ھایی چون جاده ھا، رودخانه ھا، گسل ھا و غیره. این فیلترھا می توانند جھت بارز کردن عارضه ھایی که دارای جھت یابی در جھت خاصی می باشند طراحی شوند، و به ھمین دلیل برای تصویر برداری رادار و برای کاربردھای زمین شناسی بسیار مفید ھستند فیلترھای جھت دار به عنوان فیلترھای بارز کننده لبه ھا شناخته می شوند.

13

محدوده های چگالی (Density slicing )

محدوده ھای چگالی حالتی از بارزسازی در تصویر است که در این روش تن ھای خاکستری در یک تصویر به صورت بازتاب محدوده ھایی از دامنه اعداد رقومی تقسیم می گردد. این تغییرات بصورت یک زنجیره پیوسته از رنگھای خاکستری بازتابی از رنگھای مختلف برای محدوده ھایی از اعداد رقومی مشخص می شود. این روش به خصوص در نمایشاطلاعات ماھواره ای ھواشناسی بسیار مفید است.

در تصویر فوق اطلاعات مادون قرمز ماھواره GOES به ۶ سطح رنگی از محدوده سرد (سفید، خاکستری و بنفش) تا سردترین (قھوه ای، قرمز و قھوه ای تیره) تقسیم بندی شده است (به نقل از کانال ھواشناسی).

14

چیدن و موزائیک چندین تصویر کنار یکدیگر

تصاویر گرفته شده در زمان ھا و شرایط نوری مخالف می توانند به منظور به دست آوردن یک تصویر یکپارچه در کنار ھم قرار گرفته و موزائیک شوند. در نواحی که دارای پوشش ابر باشد این امکان برای ما وجود دارد که بتوان تعدادی از تصاویر مربوط به زبانھای دیگر را بطور انتخابی، انتخاب کرد و تنھا قسمتی را که مربوط به محدوده دارای ابر است از تصویر دیگر بدون ابر استفاده کرد و یک موزائیک تصویری بدون ابر از کل منطقه به دست آورد.

15

موزاییک تصویری حاصل از چندین داده از دریاچه بزرگ در امریکا

نویسنده: ریحانه احمدی روحانی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *