پردازش تصویر و داده های دورسنجی Image Processing -بخش اول

مقدمه

ھنگامی که داده دورسنجی در فرمت رقومی موجود باشد آنالیز و پردازش رقومی می تواند با استفاده ازکامپیوتر بر روی این داده ھا انجام گیرد. پردازش رقومی می تواند باعث افزایش کیفیت داده و پیش درآمدی برای تفسیر بهتر داده ھا باشد. با انجام آنالیز و پردازش رقومی می توان بطور اتوماتیک و بدون استفاده از عامل انسانی (روش دستی) عوارض را شناسایی کرده و اطلاعات لازم را استخراج نمود.

١. تصاویر آنالوگ (Analog Image)

محصولاتی از سنجش از راه دور مثل عکسھای ھوایی حاصل در تصویر برداری عکاسی ھستند (با استفاده از دوربین). وقتی که فیلم عکسبرداری ظاھر شد پس از آن دیگر پردازش اضافه ای بر روی تصویر مورد نیاز نیست. این اطلاعات تصویری به عنوان فرمت (فرم) آنالوگ شناخته می شوند.

01

٢. تصاویر رقومی (Digital Images)

تصاویر سنجش از راه دور ھمچنین می توانند بصورت آرایشی از پیکسل ھا (عناصر تصویری) در کامپیوتر نمایش داده شوند. در این حالت ھر پیکسل بصورت متناظر نشانگر یک عدد رقومی بود و نشانگر سطح روشنایی ھر پیکسل در تصویر است. در این حالت اطلاعات به عنوان فورمت رقومی شناخته می شوند. به این تصاویر که به صورت آرایشی از ستونھا و ردیف ھا منظور شده اند تصاویر رستری نیز اطلاق می شود.

02

٣. مقادیر پیکسلی ( Pixel Values)

مقادیر انرژی الکترومغناطیس در تصویر رقومی به وسیله اعداد رقومی مثبت ضبط می شود. اعداد رقومی به صورت ارقام دو دویی (یا بیت ھا) که می تواند از صفر تا عدد ٢ با توانی از مضرب ٢ باشد. 1) ذخیره می شود. bite= 21= ھر بیت به صورت مضربی از ٢ (بطور مثال 2 ماکزیمم عدد سطوح روشنی بستگی به عدد بیت ھای استفاده شده در نمایش انرژی ثبت شده دارد. بنابراین، اگر یک سنجنده از ٨ بیت جھت ثبت اطلاعات استفاده می کند مقادیر رقومی را به صورت ٢به توان 8 =256 خواھیم داشت و دامنه اطلاعات بین صفر تا ٢۵۵ خواھد بود. ٨ بیت معمولترین مقدار بیت در میان اطلاعات است.

03

۴. وضوح و تفکیک تصویر Image Resolution

تفکیک و وضوح یک تصویر رقومی وابسته به مقادیر مربوط به ارزش پیکسل (دامنه تغییرات در روشنایی) است. با یک تصویر ٢ بیتی، ماکزیمم دامنه تغییرات روشنی ٢ به توان ٢ = 4 خواھد بود و دامنه مقادیر بین صفر تا ٣ خواھد بود و در نتیجه تصویر از وضوح کمی برخوردار است. در یک تصویر ٨ بیتی، ماکزیمم دامنه روشنی 2 به توان 8 = ٢۵۶ می باشد که دامنه از ارزشھا بین ٠ تا ٢۵۵ خواھد بود که این نشانگر این است که تصویر از وضوح بالاتری برخوردار است.

04

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *