استانداردهای عوارض مکانی

1- استاندارد عوارض مکانی ساده برای SQL از OGC

سازمان OGC نسخه 1.1 استاندارد عوارض مکانی ساده برای SQL (به اختصار SFS) را در سال 1999 منتشر کرد. بر مبنای این استاندارد داده های مکانی در جداول مکانی (Feature table) ارائه می شوند (به طور معمول هر لایه دریک جدول مکانی). علاوه بر آن دو جدول فراداده (Metadata) وجود دارد: GEOMETRY_COLUMNS و SPATIAL_REF_SYS. اولین جدول اطلاعاتی در مورد داده های مکانی (ستون هندسی (Geometry column) از جدول مکانی) برای هر جدول مکانی و دومین، اطلاعات سیستم های مرجع مکانی مجاز به استفاده در پایگاه داده را نگهداری می کند. این بدین معناست که هر جدول مکانی یک کلید خارجی با ارجاع به حدول GEOMETRY_COLUMNS و به همین طریق یک کلید خارجی برای ارتباط دو جدول فراداده دارد.

بدین شیوه، ایجاد جدول مکانی به سادگی شامل ایجاد جدول معمولی و سپس اضافه کردن فیلد مکانی به آن با استفاده از تابع استاندارد AddGeometryColumn() است. روش های دیگری همچون استفاده از ماژول های نوشته شده در پایگاه داده برای ورود فرمت های خاص مانند shapefile نیز موجود است.

جهت سازماندهی اشیاء مکانی، این استاندارد مدل شی هندسی (Geometry object model) با نوع هندسی (Geometry type) در راس سلسله مراتب – نشان داده شده در شکل زیر را فراهم آورده است که در این مدل انواع هندسی، منحنی (Curve)، سطح (Surface)، چندمنحنی (MultiCurve) و چندسطحی (MultiSurface) انواعی انتزاعی (Abstract type) (غیرقابل نمونه سازی (Non-instantiable)) هستند. لازم به ذکر است که این مدل برای اشیاء هندسی 0، 1 و 2 بعدی و نه بالاتر ایجاد شده است. برای کار با این اشیاء، مدل مجموعه توابع و عملگرهای پایه ای را ارائه می کند که جدول زیر آنها را برحسب نوع هندسی که بر روی آن عمل می کنند فهرست کرده است.

OGC SFS دو گونه نمایش اشیاء هندسی را تعریف می کند: نمایش متنی معروف (WKT: Well-Known Text) و نمایش دودوئی معروف (Well-known Binary Representation : (WKB . در نتیجه برای ورود اشیاء هندسی به پایگاه داده دو تابع GeomFromText() و GeomFromWKB() (به همراه مشتقاتشان مانند PointFromText()) وبرای گرفتن خروجی از آن دو تابع AsText() و AsBinary() وجود دارد.

01 سلسله مراتب رده هندسی  

توابع و عملگرهای تعریف شده توسط استاندارد OGC SFS

Geometry

Geometry Collection

Point

Curve

LineString, Line, LinearRing

نوع شیء

Dimension ( )

GeometryType ( )

SRID ( )

Envelope( )

AsText( )

AsBinary( )

IsEmpty( )

IsSimple( )

Boundary( )

NumGeometries( )

GeometryN( )

X( )

Y( )

Length( )

StartPoint( )

EndPoint( )

IsClosed( )

IsRing( )

NumPoints( )

PointN( )

توابع و عملگرها

ادامه جدول

Geometry

(cont.)

MultiCurve

Surface

Polygon

MultiSurface

نوع شیء

Buffer( )

Equals( )

Contains( )

ConvexHull( )

Crosses( )

Difference( )

Disjoint( )

Distance( )

Intersection( )

Intersects( )

Overlaps( )

Relate( )

Touches( )

SymDifference()Union( )

Within( )

IsClosed( )

Length( )

Area( )

Centroid( )

PointOnSurface( )

ExteriorRing( )

NumInteriorRing( )

InteriorRingN()

Area( )

Centroid( )

PointOnSurface( )

توابع و عملگرها

 2- استاندارد ISO SQL/MM Part 3 Spatial:

SQL/MM Part 3 یک استاندارد ISO است که به کار با داده های مکانی با استفاده از فرمان های SQL می پردازد که بیشتر بر اساس OGC SFS بنیان شده است. شکل زیر سلسله مراتب نوع تعریف شده در این استاندارد را نشان می دهد. این استاندارد پیشوند ST_ را به ابتدای انواع مکانی اضافه می کند که می تواند به عنوان نوع مکانی (Spatial Type) تفسیر شود، هرجند در اصل مخفف مکانی و زمانی (Spatial and Temporal) تعریف شده است (این استاندارد نوع داده زمانی را پشتیبانی نمی کند).

 

02

نمودار سلسله مراتب نوع ST_Geometry

 

در اینجا نیز ST_Geometry، ST_Surface، ST_Curve، ST_MultiSurface و ST_MultiCurve انواع انتزاعی هستند. مشابه OGC SFS، این مشخصات برای داده های 0، 1 و 2 بعدی به کار می رود.

توابع و عملگرهای مکانی تعریف شده در این استاندارد نیز تا حدود زیادی مشابه استاندارد OGC SFS می باشند.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *