امتياز به سايت
امتياز به مطلب

کاربری اراضی

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش پنجم

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش پنجم

نتیجه گیری

در این تحقیق روشهای مختلف AHP ،SAW ،ELECTRE ،TOPSIS جهت تلفیق معیارهای ارزیابی و تعیین مناسبت کاربری اراضی شهری مورد استفاده قرار گرفت . روش مبتنی بر SAW را می توان با استفاده از هر سیستم GIS که دارای قابلیتهای هم پوشی است به سادگی عملیاتی کرد لذا بدلیل سهولت استفاده از آن امروزه به طور گسترده ای در زمینه های مربوط به کاربری اراضی شهری به کار گرفته می شود . ولی در روش SAW معیارهای ارزیابی باید از همدیگر مستقل باشند و هیچ همبستگی بین مع یارها وجود نداشته باشد در غیر این صورت ممکن است روش SAW به نتایج اشتباه انجامد. معیارهای موثر در مدل مناسبت کاربری اراضی شهری را نمی توان به طور کامل از یکدیگر مستقل دانست.

روش AHP به دلیل داشتن مبانی نظری محکم و قابلیت استفاده از آن در جنبه های مختلف تصمیم گیری امروزه کاربرد فراوانی بخصوص در زمینه تعیین کاربری اراضی شهری پیدا نموده است . که در محدوده وسیع به دلیل زیاد بودن تعداد مقایسه ها استفاده از آن دشوار می باشد.

ادامه مطلب …

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش چهارم

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش چهارم

روش SAW

روش های وزندهی جمعی ساده SAW یکی از متداول ترین فنون مورد استفاده جهت تلفیق معیارها می باشد . به طور رسمی در قاعد تصمیم گیری برای ارزیابی هر گزینه یا Ai از فرمول زیر استفاده می شود:

ادامه مطلب …

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش سوم

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش سوم

روشهای مورد استفاده جهت تلفیق

در این تحقیق از چهار روش AHP ، SAW ،ELECTRE ،TOPSIS جهت عملیات تلفیق استفاده گردیده است که در زیر به تشریح هر کدام از روشهای پرداخته شده است:

روش TOPSIS

براساس این روش، بهترین گزینه، گزینه ای است که به طور همزمان نزدیک ترین واحد به نقطه ایدئال و دورترین واحد ایدئال منفی باشد . نقطه ایدئال معرف گزینه فرضی است که مطلوب ترین سطح استاندارد شده وزنی از هر معیار در م یان گزینه های موردنظر است و همین طور نقطه ایدئال منفی شامل بدترین سطح استاندارد شده وزنی در میان گزینه ها می باشد.

ادامه مطلب …

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش دوم

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش دوم

مراحل پیاده سازی کاربری اراضی به عنوان ابزار تصمیم گیری مکانی

شناخت وضعیت موجود

قبل از تعیین معیارهای موردنظر جهت تعیین کاربری اراضی شهری بایستی منابع موجود در شهر را بررسی نمود . به طور کلی منابع به دو دسته پایدار و نا پایدار تقسیم بندی می شوند : منابع پایدار به منابعی اطلاق می شود که در بستر فیزیکی خود ثابت هستند. این منابع شامل سنگ ها، شکل زمین و ژئومرفولوژی، خاک و رستنی هاست. منابع ناپایدار، منابعی هستند که در جای خود ثابت نبوده و تغییرات این منابع حتی اگر تحت تأثیر نیروهای طبیعی و انسانی واقع نشوند، در واحد زمان کند خواهد بود . به طور خلاصه این منابع شامل اقلیم و آب و هوا، منابع آب و جانوران است.

ادامه مطلب …

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش اول

کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش اول

چکیده

ارزیابی تناسب کاربری اراضی شهری به منظور تخصیص هر کاربری به مناسبترین زمین و با هدف برآورد بیشترین کارائی کاربری تخصیص یافته در ارائه خدمات به شهروندان و دیگر کاربری ها و فعالیتهای شهری، انجام می شود .این پروسه به علت تأثیر گذاری و وابستگی شدید کاربریهای مختلف شهری بر یکدیگر و همچنین بر فعالیتهای روزمره شهری فرآیند پیچیده ای بشمار م ی رود و تأثیر گذاری ذینفع ها و فاکتورهای متعدد در فعالیت کاربری های شهری بر پیچیدگی مسئله می افزاید . چنین پیچیدگی استفاده همزمان از ابزارهای مختلف پشتیبانی تصمیم نظیر سیستم های اطلاعات (مکانی) و تحلیل های تصمیم چند معیار (SMCDM) را ایجاب می کند.

یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شهری تعیین مناسبت کاربری اراضی می باشد. در این مسئله بایستی با توجه به معیارهایی محیطی از جمله شیب، ارتفاع، جهت شیب، اقلیم، فرسایش، قابلیت اراضی، خاک و همچنین فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی، بهترین کاربری را برای هر واحد از زمین تعیین ن مود. در این تحقیق با توجه به معیارهایی محیطی و براساس چهار روش تصمیم گیری مکانی شامل ELECTRE ،TOPSIS، AHP و SAW مدل مناسبت کاربری ها مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج این مقاله بیانگر آن است که مهمترین کاربرد SMCDM در مباحث برنامه ریزی شهری، تعیین میزان مناسبت کاربریهای مختلف برای هر واحد مکانی می باشد که با کمک GIS و سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره مکانی قابل محاسبه می باشد.

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند معیاره، مکان، SMCDM ، برنامه ریزی شهری ،GIS ، کاربری اراضی شهری

ادامه مطلب …

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۴

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۴

معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی

 1. ممکن است برخی از انواع کاربری ها بر روی تصاویر تشخیص داده نشوند.
 2. برخی تصاویر، پرسپکتیو افقی که برای تشخیص کلاسهای کاربری اراضی در سطح بالا باارزش است را ندارند .

ادامه مطلب …

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۳

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۳

مشخصات سیستم های طبقه بندی چند سطحی

 1. یک سیستم طبقه بندی بر پایه تصاویر سنجش از دور بایستی موارد زیر را داشته باشد:
 2. هم فعالیت ها (کاربری اراضی) و هم منابع (پوشش زمین) بایستی طبقه بندی شوند.
 3. حداقل سطح دقت در تشخیص کلاسهای کاربری اراضی و پوشش زمین از اطلاعات سنجش از دور بایستی ۸۵ درصد باشد.
 4. دقت تفسیر تصاویر برای تمامی کلاسها بایستی تقریبا مساوی باشد.
 5. تکرار نتایج امکان پذیر باشد.
 6. سیستم بایستی قابل کاربرد در بیشتر نواحی گسترده باشد.
 7. سیستم بایستی قابل استفاده برای داده های سنجش از دور به دست آمده در زمان های متفاوت باشد.
 8. سیستم باید قادر به تفکیک زیر کلاسهایی که از نقشه برداری زمینی و یا اطلاعات سنجش از دور با مقیاس بزرگتر به دست می آید باشد.
 9. مقایسه کار بری های اراضی فعلی با داده های کاربری اراضی در آینده امکان پذیر باشد.
 10. کاربری اراضی چندگانه بایستی قابل تشخیص باشد.

ادامه مطلب …

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۲

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۲

مراحل کلی تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دور سنجی

یکی از مراحل اساسی و ابتدایی مطالعه اراضی به کمک اطلاعات سنجش از دور ایجاد یک سیستم طبقه بندی است که باید با توجه به اهداف مطالعه و ویژگی های جغرافیایی هر کشور و با مشورت کلیه گروههای دست اندرکار و افراد صاحب نظر در این زمینه تهیه شود. به علاوه یک چنین سیستم طبقهب ندی باید دارای دو شرط مهم باشد:

ادامه مطلب …

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۱

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۱

چکیده

نقشه های کاربری اراضی به عنوان داده های پایه، ابزار بسیار مفیدی در مطالعات طبیعی می باشند و در طی مطالعات تغییرات طبیعت نیاز به داشتن اطلاعات کاربری اراضی امری ضروری است. مسائل ومشکلات عدیدۀ جهان امروزی و امکان استفاده از فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی باعث شده است که متخصصین وکارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی توجه ویژها ی به داده های ماهواره ای در مطالعه برنامه ریزی های کلان و جزئی محیطی آمایش سرزمین و کاربری مناسب اراضی داشته تا از این طریق رابطه بهینه و مطلوبیبین نحوۀ برخورد انسان و طبیعت قائل شده باشند.

ادامه مطلب …

مقاله “کاربرد داده های RS و GIS در استخراج نقشه های کاربری اراضی شهر شیراز”

مقاله “کاربرد داده های RS و GIS در استخراج نقشه های کاربری اراضی شهر شیراز”

افزایش جمعیت و پیشرفت فن اوری سبب گردیده است تا بشر جهت رفع نیازهای بیانتهای خود اقدام به تخریب طبیعت و تغییر نوع پوشش طبیعی نماید. امروزه استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و نقشه های رقومی کاربرد گسترده ای یافته است. از این طریق میتوان نوع کاربری اراضی و نیز شدت تغییرات کاربری اراضی را مشخص و پیامدهای مربوطه را در محیط مورد بررسی قرار داد. فن اوری دورسنجی از جمله ابزارهای نوینی است که دستیابی و استخراج اطلاعات پایه را برای مدیریت منابع زمین میسر میسازد. متدلوژی مورد استفاده برای سنجش از دور، توسعه بر اساس تصحیح هندسی، بازسازی مکانی و طیفی تصاویر ماهواره ای قابل دسترس بر مبنای تکنیکهای طبقه بندی نظارت شده بیش ترین شباهت و مقایسه پس از طبقه بندی میباشد. در این تحقیق نقشه های کاربری اراضی در سه دوره زمانی با استفاده از داده های سنجنده های ETM 2000، TM 1900 وIRS 2009 در پنج کلاس کاربری، تهیه گردید. بر طبق نتایج حاصل شده سطح پوشش طبیعی باغ در طی دوره های زمانی مورد بررسی کاهش یافته است. به طوری که از ۲۹۷۲ هکتار در سال ۱۹۹۰ به ۱۶۱۲ در سال ۲۰۰۹ رسیده است. در حالی که سطح اراضی شهری از ۹۱۷۹ در سال ۱۹۹۰ به ۱۴۵۹۱ هکتار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ سطحی حدود ۷۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی و سطحی معادل با ۶۷۰ هکتار از اراضی پوشش طبیعی باغ به اراضی شهری تغییر کاربری یافته اند. به طور کلی در مجموع ۳۱۵ هکتار در طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ پوشش طبیعی باغ به پوشش کشاورزی تبدیل شده است.

ادامه مطلب …