کاربری اراضی

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۴

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۴

معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی

 1. ممکن است برخی از انواع کاربری ها بر روی تصاویر تشخیص داده نشوند.
 2. برخی تصاویر، پرسپکتیو افقی که برای تشخیص کلاسهای کاربری اراضی در سطح بالا باارزش است را ندارند .

ادامه مطلب …

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۳

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۳

مشخصات سیستم های طبقه بندی چند سطحی

 1. یک سیستم طبقه بندی بر پایه تصاویر سنجش از دور بایستی موارد زیر را داشته باشد:
 2. هم فعالیت ها (کاربری اراضی) و هم منابع (پوشش زمین) بایستی طبقه بندی شوند.
 3. حداقل سطح دقت در تشخیص کلاسهای کاربری اراضی و پوشش زمین از اطلاعات سنجش از دور بایستی ۸۵ درصد باشد.
 4. دقت تفسیر تصاویر برای تمامی کلاسها بایستی تقریبا مساوی باشد.
 5. تکرار نتایج امکان پذیر باشد.
 6. سیستم بایستی قابل کاربرد در بیشتر نواحی گسترده باشد.
 7. سیستم بایستی قابل استفاده برای داده های سنجش از دور به دست آمده در زمان های متفاوت باشد.
 8. سیستم باید قادر به تفکیک زیر کلاسهایی که از نقشه برداری زمینی و یا اطلاعات سنجش از دور با مقیاس بزرگتر به دست می آید باشد.
 9. مقایسه کار بری های اراضی فعلی با داده های کاربری اراضی در آینده امکان پذیر باشد.
 10. کاربری اراضی چندگانه بایستی قابل تشخیص باشد.

ادامه مطلب …

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۲

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۲

مراحل کلی تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دور سنجی

یکی از مراحل اساسی و ابتدایی مطالعه اراضی به کمک اطلاعات سنجش از دور ایجاد یک سیستم طبقه بندی است که باید با توجه به اهداف مطالعه و ویژگی های جغرافیایی هر کشور و با مشورت کلیه گروههای دست اندرکار و افراد صاحب نظر در این زمینه تهیه شود. به علاوه یک چنین سیستم طبقهب ندی باید دارای دو شرط مهم باشد:

ادامه مطلب …

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۱

کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه کاربری اراضی – ۱

چکیده

نقشه های کاربری اراضی به عنوان داده های پایه، ابزار بسیار مفیدی در مطالعات طبیعی می باشند و در طی مطالعات تغییرات طبیعت نیاز به داشتن اطلاعات کاربری اراضی امری ضروری است. مسائل ومشکلات عدیدۀ جهان امروزی و امکان استفاده از فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی باعث شده است که متخصصین وکارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی توجه ویژها ی به داده های ماهواره ای در مطالعة برنامه ریزی های کلان و جزئی محیطی آمایش سرزمین و کاربری مناسب اراضی داشته تا از این طریق رابطة بهینه و مطلوبیبین نحوۀ برخورد انسان و طبیعت قائل شده باشند.

ادامه مطلب …

مقاله “کاربرد داده های RS و GIS در استخراج نقشه های کاربری اراضی شهر شیراز”

مقاله “کاربرد داده های RS و GIS در استخراج نقشه های کاربری اراضی شهر شیراز”

افزایش جمعیت و پیشرفت فن اوری سبب گردیده است تا بشر جهت رفع نیازهای بیانتهای خود اقدام به تخریب طبیعت و تغییر نوع پوشش طبیعی نماید. امروزه استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و نقشه های رقومی کاربرد گسترده ای یافته است. از این طریق میتوان نوع کاربری اراضی و نیز شدت تغییرات کاربری اراضی را مشخص و پیامدهای مربوطه را در محیط مورد بررسی قرار داد. فن اوری دورسنجی از جمله ابزارهای نوینی است که دستیابی و استخراج اطلاعات پایه را برای مدیریت منابع زمین میسر میسازد. متدلوژی مورد استفاده برای سنجش از دور، توسعه بر اساس تصحیح هندسی، بازسازی مکانی و طیفی تصاویر ماهواره ای قابل دسترس بر مبنای تکنیکهای طبقه بندی نظارت شده بیش ترین شباهت و مقایسه پس از طبقه بندی میباشد. در این تحقیق نقشه های کاربری اراضی در سه دوره زمانی با استفاده از داده های سنجنده های ETM 2000، TM 1900 وIRS 2009 در پنج کلاس کاربری، تهیه گردید. بر طبق نتایج حاصل شده سطح پوشش طبیعی باغ در طی دوره های زمانی مورد بررسی کاهش یافته است. به طوری که از ۲۹۷۲ هکتار در سال ۱۹۹۰ به ۱۶۱۲ در سال ۲۰۰۹ رسیده است. در حالی که سطح اراضی شهری از ۹۱۷۹ در سال ۱۹۹۰ به ۱۴۵۹۱ هکتار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ سطحی حدود ۷۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی و سطحی معادل با ۶۷۰ هکتار از اراضی پوشش طبیعی باغ به اراضی شهری تغییر کاربری یافته اند. به طور کلی در مجموع ۳۱۵ هکتار در طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ پوشش طبیعی باغ به پوشش کشاورزی تبدیل شده است.

ادامه مطلب …