دوره آموزش نرم افزار PCI Geomatica – پیشرفته

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره آموزش نرم افزار PCI Geomatica (پردازش تصاویر ماهواره ای(– پیشرفته

  • نحوه انجام تصحیحات هندسی )مختصات دار کردن سه بعدی و تهیه تصاویر اورتو(
  • موزاییک کردن و تهیه تصاویر یکپارچه
  • Pan sharp  و Fusion کردن تصاویر ماهوارهای
  • طبقه بندی تصاویر ماهواره ای) نظارت نشده و نظارت شده(
  • تهیه و اعمال ماسک در پردازش تصاویر
  • برنامه نویسی در محیط modeling
  • تهیه DEM وانجام Fly برروی تصاویر سه بعدی

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.