دوره مبانی پایگاه داده مکانی

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره مبانی پایگاه داده مکانی

  • اصول پایگاه داده ها
  • مدل رابطه ای و شی-گرا و شی-رابطه ای
  • آشنایی با SQL
  • اشیاء مکانی
  • استانداردهای داده مکانی و فراداده (Metadata)
  • شاخص های مکانی (SpatialIndex)
  • پرس و جو های مکانی در پایگاه داده
  • اتصال مکانی جداول
  • مروری بر برخی سیستم های موجود

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.