دوره مفاهیم و مبانی GIS

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره مفاهیم و مبانی GIS

  • اجزای GIS
  • منابع داده مکانی
  • مدل های داده مکانی (رستر و برداری) و توصیفی
  • سیستم های مختصات
  • توپولوژی داده های مکانی
  • پرس و جوی داده (Query)
  • آنالیزهای برداری و رستری
  • مروری بر WebGIS
  • مروری بر GIS همراه (MobileGIS)
  • کاربردهای GIS

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.