دوره پایگاه داده مکانی SQL Server 2012 Spatial

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره پایگاه داده مکانی و نرم افزار  SQL Server 2012 spatial

  • نصب SQL Server 2012
  • مروری بر دستورات پرس وجو در SQL Server
  • مروری بر مدیریت جدول و پایگاه داده در SQL Server
  • انواع داده های مکانی در SQL Server
  • ورود و بازیابی داده های مکانی
  • عملگرهای مکانی
  • شاخص های مکانی
  • انجام پرس وجوهای مکانی

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.