دوره کاربرد ArcGIS در زمین شناسی

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره کاربرد ArcGIS در زمین شناسی

 • مفاهیم اولیه سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در زمین شناسی
 • آشنایی با مدل های داده رستر و وکتور
 • آشنایی با مفاهیم مقیاس و قدرت تفکیک نقشه و تصویر
 • تعریف سیستم مختصات و آشنایی با انواع کاربردی آن درنقشه های زمین شناسی کشور
 • آشنایی با قابلیتهای Arc Map
 • آشنایی با قابلیتهای Arc Catalog
 • ایجاد نقشه در Arc Map و مدیریت لایه ها
 • آشنایی با قابلیتهای Arc toolbox
 • آشنایی با spatial Analysis و کاربرد آن در زمین شناسی
 • آشنایی با 3D Analyst و کاربرد آن در زمین شناسی
 • مدلسازی
 • تهیه layout با استاندارد سازمان زمین شناسی کشور

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.